Smluvní ujednání online

Smluvní ujednání

upravující užívání služeb poskytovaných společností CN Invest a.s.

1. Toto Smluvní ujednání stanovuje podmínky a pravidla poskytování služeb společností CN Invest a.s., IČ: 04229967, Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen Provozovatel). Odsouhlasením „Smluvního ujednání“ se uživatel těchto služeb (dále jen Uživatel) zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená. V případě porušení Smluvního ujednání Uživatelem“ může Provozovatel vůči Uživateli uplatnit opatření uvedená v tomto textu.

2. Toto Smluvní ujednání upravuje užívání internetových služeb na doménách Provozovatele a jejich součástích (dále jen Služeb) Uživateli. Jedná se zejména o služby na těchto doménách a jejich subdoménách:

a) e15.cz
b) zeny.cz
c) lideazeme.cz
d) orbion.cz
e) recepty.cz
f) maminka.cz
g) zive.cz
h) mobilmania.cz
i) autorevue.cz
j) dama.cz
k) fitweb.cz

a všech dalších doménách a subdoménách provozovaných Provozovatelem (dále jen Server).

3. Pro využití některých funkcí Služeb je vyžadována registrace.

4. Uživatel je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.

5. Pro registraci se využívá formulář pro přihlášení obsahující pokyny k jeho vyplnění a také toto Smluvní ujednání.

6. Uživatel dává, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas Provozovateli se zpracováním jim vyplněných osobních údajů do databáze společnosti CN Invest a.s., adresa: Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Účastník rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na www.cninvest.cz.

7. Uživatel rovněž souhlasí ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Uživatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese Provozovatele.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu požadovat po Uživateli poskytnutí i dalších údajů a pokud je od Uživatele neobdrží, vyhrazuje si právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k funkcím Služeb, které vyžadují registraci.

9. Provozovatel je oprávněn toto Smluvní ujednání měnit, tyto změny jsou pro Uživatele závazné od okamžiku jejich zveřejnění, a to i bez předchozího upozornění.

10. Svůj souhlas se Smluvním ujednáním potvrzuje Uživatel při registraci, a to zaškrtnutím pole „Souhlasím s podmínkami“.

11. Je-li Uživatelem zveřejněný a na Server dodaný obsah či jeho součást autorským dílem, dává Uživatel Provozovateli souhlas s šířením tohoto obsahu či jeho součásti prostřednictvím sítě Internet.

12. Uživatel se zavazuje umísťovat na Server pouze takový obsah či jeho součást, u nichž garantuje souhlasy, jež musí být dány třetími osobami, v souvislosti se zobrazením osob, vlastních jmen, firem, ochranných zámek, firemních značek, jako jsou např. loga a/nebo užitím autorských děl. Nedostatek takovéhoto souhlasu je porušením těchto Smluvních ujednání. Uživatel se zavazuje nahradit Provozovateli škodu, která mu vznikne v souvislosti s porušením výše uvedeného prohlášení ze strany Uživatele. Provozovatel nenese odpovědnost za případné porušení jakýchkoli práv třetích osob.

13. Uživatel uděluje dodáním obsahu či jeho součásti na Server, a to i pokud je dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen Autorský zákon), Provozovateli právo užívat tento obsah či jeho součást v souladu s Autorským zákonem, zejména jej zveřejnit, publikovat a rozšiřovat, a to v elektronické či jakékoliv jiné podobě, bez teritoriálního, časového a množstevního omezení, a bez úplaty. Provozovatel může obsah či jeho součást dále rozšiřovat také jako součást jiného obsahu. Provozovatel je oprávněn poskytnout licenci k užívání obsahu či jeho součásti ve stejném rozsahu také třetím osobám. Provozovateli však na základě dodání obsahu či jeho součásti na Server nevzniká povinnost jej užívat a je oprávněn jej kdykoli na základě vlastního uvážení ze Serveru odstranit.

14. Provozovatel je oprávněn dílo zveřejněné Uživatelem na jedné z domén či subdomén dále rozšiřovat i prostřednictvím ostatních domén či subdomén.

15. Provozovatel se zavazuje pro případ užívání obsahu či jeho součásti, které jsou dílem ve smyslu Autorského zákona dle předchozích bodů, uvést autora spolu s tímto obsahem či jeho součástí.

16. Za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb nese odpovědnost Uživatel. Uživatel souhlasí s tím, že Služby nebude užívat k žádným činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, jakož i tímto Smluvním ujednáním či oprávněnými zájmy Provozovatele.

17. Provozovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, zejména: • Jestliže Uživatel používá Služby v rozporu s tímto Smluvním ujednáním • Jestliže Uživatel používá Služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit Provozovatele. • Jestliže Uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci Služeb a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data Služeb. • Jestliže Uživatel nepoužil svou registraci déle než 6 (šest) měsíců. • Je-li ze strany Provozovatele podezření, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba, než ta, jejíž údaje byly použity při registraci.

18. Uživatel je povinen dodržovat právní předpisy a nevkládat žádný obsah, který by byl v rozporu s právními předpisy, a mohla by jím být porušena práva třetích osob. Uživatel nesmí zejména vkládat obsah, který by byl svou povahou rasistický, diskriminační, urážlivý, či obsah se sexuálním charakterem. Provozovatel je oprávněn monitorovat komentáře, příspěvky či celé diskuze za účelem shora uvedeného článku. Provozovatel si vyhrazuje právo takovéto komentáře, příspěvky či celé diskuze smazat.

19. Provozovatel je oprávněn monitorovat komentáře, příspěvky či celé diskuze za účelem shora uvedeného v čl. 18 Smluvních ujednání. Provozovatel si vyhrazuje právo takovéto komentáře, příspěvky či celé diskuze smazat.

20. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek Provozovatele. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek Provozovatele. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami.

21. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na internetových stránkách Provozovatele nebo je smazat.

22. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek Provozovatele. Uživatel by měl v takovém případě dbát zvýšené opatrnosti při poskytování jakýchkoliv informací na webu třetí strany, zejména by si uživatel měl nejprve prostudovat všeobecné podmínky, pravidla ochrany soukromí či podmínky užívání takového webu třetí strany

21. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením registrace a/nebo omezením či změnou funkcí Služeb, ke které Provozovatel přistoupí.

22. Toto smluvní ujednání se řídí a vykládá v souladu s právním řádem České republiky. Řídicím jazykem tohoto smluvního ujednání je český jazyk. Jakýkoliv překlad byl poskytnut pouze pro pohodlí Uživatelů.

Dne 1. 6. 2016 CN Invest a.s.

Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X