Dne 31. 5. 2018 došlo k fúzi sloučením společnosti CN Invest a.s. jako zanikající společnosti se společností CZECH NEWS CENTER a.s. jako nástupnickou společností. V důsledku fúze přejímá všechna práva a povinnosti zanikající společnosti společnost nástupnická CZECH NEWS CENTER a.s. Aktuální informace naleznete zde.

Obchodní podmínky pro poskytování placeného obsahu společností CN Invest a.s.

I. Úvodní ustanovení

1. Tento dokument upravuje podmínky, za kterých společnost CN Invest a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20869, IČ 04312945, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „Poskytovatel“), poskytuje obsah (dále jen „Digitální obsah“) pro počítače, tablety, smartphony a jiná podobná koncová zařízení (dále jen „Koncová zařízení“), pokud v konkrétním případě zvláštní podmínky vztahující se k příslušnému Digitálnímu obsahu nebo službě (dále jen „Zvláštní podmínky“) nestanoví jinak. Pokud není v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, rozumí se Digitálním obsahem také služby, které s ním souvisejí.

2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při koupi Digitálního obsahu na základě licenční nebo jiné obdobné smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Poskytovatelem a uživatelem Příslušného Koncového zařízení (dále jen „Uživatel“) prostřednictvím příslušného rozhraní umístěného na internetové stránce provozované Poskytovatelem (dále jen „Rozhraní“).

3. Pro nákup Digitálního obsahu je nezbytné provést registraci v souladu s Všeobecnými podmínkami pro užívání internetových stránek provozovaných společností CN Invest a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“).

II. Uzavření Smlouvy

1. Veškerá prezentace Digitálního obsahu na internetových stránkách provozovaných Poskytovatelem a v Rozhraní má informativní povahu a Poskytovatel není povinen uzavřít příslušnou Smlouvu ohledně tohoto Digitálního obsahu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Rozhraní obsahuje informace o Digitálním obsahu a jeho ceně včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele změnit cenu Digitálního obsahu s účinností od zobrazení nové ceny v Rozhraní. Pro konkrétní Smlouvu je závazná ta cena, která byla v Rozhraní zobrazena při jejím uzavření.

3. Pro objednání Digitálního obsahu vyplní Uživatel objednávkový formulář (dále jen „Objednávka“) v Rozhraní. Objednávka obsahuje zejména informace o objednávaném Digitálním obsahu a o způsobu úhrady ceny za Digitální obsah. Smlouva je uzavřena odesláním objednávky Uživatelem a následným potvrzením přijetí objednávky ze strany Poskytovatele na e-mail Uživatele.

4. Před zasláním objednávky Poskytovateli může Uživatel zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.

5. Náklady vzniklé Uživateli na komunikaci při uzavírání Smlouvy hradí Uživatel.

6. Cenu Digitálního obsahu Uživatel Poskytovateli uhradí prostřednictvím platebního systému společnosti GoPay s.r.o.

7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Uživateli daňový doklad – fakturu a zašle ho v elektronické podobě na e-mailovou adresu Uživatele.

8. Digitální obsah bude Uživateli zpřístupněn a/nebo služba spojená s digitálním obsahem bude Uživateli poskytnuta bezprostředně po připsání celé ceny uhrazené Uživatelem na účet Poskytovatele.

III. Odstoupení od Smlouvy

1. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Digitální obsah bude takto zpřístupněn a/nebo služba spojená s digitálním obsahem bude Uživateli poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení Uživatele od Smlouvy v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 občanského zákoníku.

2. Uživatel bere na vědomí, že a) podle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy o poskytování služby spojené s Digitálním obsahem, pokud služba byla poskytnuta s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
b) podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy o dodání Digitálního obsahu, pokud Digitální obsah nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3. Pokud se nejedná o případ uvedený v odst. 2 tohoto článku nebo o jiný případ, kdy nelze podle právních předpisů od Smlouvy odstoupit, má Uživatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od dodání Digitálního obsahu nebo poskytnutí služby spojené s Digitálním obsahem. Odstoupení od Smlouvy musí být v takovém případě odesláno Poskytovateli ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může Uživatel odstoupit od Smlouvy zasláním e-mailu na adresu podpora-e15@cninvest.cz, nebo zasláním písemného odstoupení na adresu sídla Poskytovatele, v takových případech musí Uživatel mimo jiné srozumitelně uvést, že odstupuje od Smlouvy a číslo objednávky.

4. V případě odstoupení od Smlouvy podle odst. 3 tohoto článku se Smlouva od počátku ruší. Poskytovatel bezodkladně ukončí poskytování služby spojené s Digitálním obsahem Uživateli, případně Uživateli znepřístupní Digitální obsah.

5. V případě řádného odstoupení od smlouvy v souladu s těmito Obchodními podmínkami vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Uživatele prostřednictvím platební brány GoPay do čtrnácti dnů od doručení odstoupení, a to stejným způsobem, jakým je Poskytovatel od Uživatele přijal. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně.

IV. Práva z Vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

2. Pro uplatnění reklamace v případě vadného poskytnutí služby spojené s Digitálním obsahem nebo vady Digitálního obsahu může Uživatel uplatnit reklamaci zasláním e-mailu na adresu podpora-e15@cninvest.cz, nebo zasláním písemného oznámení na adresu sídla Poskytovatele. Při uplatnění reklamace musí Uživatel mimo jiné srozumitelně uvést důvod reklamace a číslo objednávky.

3. Reklamaci lze uplatnit v případě, že se vada projeví v době dvaceti čtyř měsíců od dodání Digitálního obsahu nebo poskytnutí služby spojené s Digitálním obsahem (v případě pochybnosti je rozhodující datum zahájení poskytování služby).

4. Reklamce bude vyřízena do 30 dnů od jejího doručení Poskytovateli. O způsobu vyřízení reklamace bude Uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou u jeho uživatelského účtu.

5. Za vadu se nepovažuje ukončení poskytování Digitálního obsahu nebo služby spojené s Digitálním obsahem v souladu se Zvláštními podmínkami, zejména v případě, kdy jsou poskytovány po předem stanovené období nebo časové omezení vyplývá z jejich povahy nebo Zvláštních podmínek. Za vadu se rovněž nepovažuje, pokud Digitální obsah nebo služby spojená s Digitálním obsahem nemohou být zobrazeny nebo jinak použity na koncovém zařízení z důvodu jejich nekompatibility s programovým vybavením Koncového zařízení nebo z důvodu ukončení podpory příslušného softwarového vybavení ze strany jeho poskytovatele nebo provozovatele. V. Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Uživatel nabývá licenci k Digitálnímu obsahu jeho zpřístupněním ze strany Poskytovatele v souladu se Zvláštními podmínkami.

2. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Digitálního obsahu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, internetová adresa adr.coi.cz.

VI. Ochrana osobních údajů a ukládání cookies

1. Osobní údaje Uživatele (fyzické osoby) jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, po dobu a k účelu stanoveném Zvláštními podmínkami.

3. Uživatel bere na vědomí, že některé jeho osobní údaje mohou být zpracovány bez jeho souhlasu, pokud je toto zpracování potřebné pro plnění ze Smlouvy. Rozsah, doba a účel jsou v takovém případě stanoveny Zvláštními podmínkami.

4. Rozsah a podmínky zpracování osobních údajů a udělení souhlasu pro toto zpracování spravuje Uživatel v Rozhraní.

5. Poskytovatel může pověřit zpracováním osobních údajů Uživatele třetí osobu.

6. Pokud se Uživatel domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, může požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Pokud Uživatel požádá Poskytovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo požadovat za poskytnutí této informace přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho Koncového zařízení. V případě, že pro uzavření Smlouvy nebo pro její plnění není uložení cookies nezbytné, může Uživatel tento souhlas kdykoli odvolat.

8. Uživatel souhlasí s uložením svých platebních údajů na straně platební brány GoPay. S údaji je nakládáno podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1.

9. Uživatel je povinen uvádět správně a pravdivě všechny osobní údaje. Uživatel je povinen údaje, které se vztahují k jeho osobě, řádně aktualizovat, tato povinnost se nevztahuje na jednorázově poskytnuté osobní údaje, které nejsou pro další poskytování Digitálního obsahu potřebné a nebudou předmětem dalšího zpracování ze strany Poskytovatele nebo jiné osoby.

10. Údaje uvedené Uživatelem považuje Poskytovatel za správné.

VII. Ostatní ujednání

1. Veškerá oznámení mohou být Uživateli doručována na jeho elektronickou adresu.

2. Pokud Smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že Smlouva i právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem podle zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém, a že pro rozhodování sporů vyplývajících ze Smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

3. Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije taková platná právní úprava, jejíž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností ustanovení není dotčena platnost těchto Obchodních podmínek.

4. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

5. Poskytovatel může znění těchto Obchodních podmínek měnit a to v elektronické podobě na Internetových stránkách.

6. Smlouva a práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele vyplývající ze Smlouvy se řídí následujícími dokumenty v uvedeném pořadí: 1) Zvláštní podmínky, 2) tyto Obchodní podmínky, 3) Všeobecné podmínky, 4) platné právní předpisy. Dokumenty uvedené v tomto odstavci jsou vyhotoveny v českém jazyce.

7. Kontaktní telefonní číslo +420 225 977 111, kontaktní e-mailová adresa podpora-e15@cninvest.cz

8. Toto znění Obchodních podmínek je účinné od 19.9.2017.

Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X