Dne 31. 5. 2018 došlo k fúzi sloučením společnosti CN Invest a.s. jako zanikající společnosti se společností CZECH NEWS CENTER a.s. jako nástupnickou společností. V důsledku fúze přejímá všechna práva a povinnosti zanikající společnosti společnost nástupnická CZECH NEWS CENTER a.s. Aktuální informace naleznete zde.

Restart s Dietou

Oficiální pravidla soutěže Hubneme do plavek

Soutěž Hubneme do plavek časopisu Dieta (dále jen „soutěž“)

I. Organizace soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 1.1. 2018 do 30.8. 2018.
Organizátorem soutěže je CN Invest a.s., se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, IČ 49240315, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20869 (dále jen „organizátor“). II. Podmínky účasti
Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky starší 18 let, které splní podmínky účasti v soutěži. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 22 občanského zákoníku
III. Účastníci soutěže a pravidla soutěže
Soutěž probíhá v časopise Dieta číslo vydání 1/2018 až 8/2018.

II. Podmínky účasti

Účastník, který splňuje požadavky dle čl. II těchto Oficiálních pravidel soutěže, se může přihlásit a stát se účastníkem soutěže tím, že:
do 15.2. 2018 vyplní registrační formulář na www.restartsdietou.cz a v jeho rámci vloží motivační dopis a svoji fotografii celé postavy (v oblečení)

III. Pravidla soutěže

Soutěžící zašlou na adresu sídla organizátora soutěže svoji fotografii, údaje o tělesné váze a váhovém úbytku, kterého chtějí v soutěži dosáhnout. Ze všech přihlášených soutěžících bude 25. 2. 2018 na akci časopisu Dieta s názvem: Casting Hubneme do plavek a Restart s Dietou v hale Pragovka, Praha 9, porotou tvořenou zástupci redakce a šéfredaktorkou časopisu Dieta, poradcem na výživu, fitness lektorkou a případnými dalšími osobami jmenovanými organizátorem vybráni 3 účastníci, kteří se soutěže zúčastní .Vybraní účastníci jsou v průběhu soutěže povinni absolvovat pravidelné sportovní aktivity s fitness trenérem dle sestaveného cvičebního plánu, dodržovat jídelníček sestavený poradcem na výživu a absolvovat pravidelná přeměřování, focení, poskytování rozhovorů do časopisu Dieta, natáčet videa z domácího prostředí, osobních společných setkání, cvičení, výletů atd. a další dodatečné aktivity se soutěží spojené. Soutěžící bere na vědomí, že neplnění povinností stanovených těmito Oficiálními pravidly soutěže může mít za následek vyloučení ze soutěže. Podmínkou účasti porotou vybraných soutěžících v soutěži je uzavření smlouvy o účasti v soutěži s organizátorem. Pokud soutěžící uzavření smlouvy odmítne, bude vyloučen ze soutěže a na jeho místo nastoupí další soutěžící určený porotou.

Soutěž bude uváděna na www.hubnemedoplavek.zeny.cz se záložkou na www.ženy.cz. Na výše uvedených stránkách budou po vybrání soutěžících umístěny jejich profily, které budou pravidelně doplňovány o materiály získané v souladu s předchozím odstavcem a hodnoceny redakcí.

Soutěžící bere na vědomí, že jeho profil bude volně přístupný pro komentáře jak na www.hubneme-doplavek.cz, tak na ženy.cz, tak na www.restartsdietou.cz i na Facebookovém a instagramovém profilu časopisu Dieta (www.facebook.com/casopisdieta). Organizátor neodpovídá za obsah komentářů ponechávaných účastníky diskuse, osobami prohlížejícími profily jednotlivých soutěžících a uživateli Facebooku.
Na finále soutěže Hubneme do plavek, které se bude konat v červnu, nebo v červenci 2018 (přesný termín a místo konání organizátor uveřejní v časopisu Dieta a bude porotou tvořenou zástupci redakce a šéfredaktorkou časopisu Dieta, poradcem na výživu, fitness lektorem a případnými dalšími osobami jmenovanými organizátorem vybrán výherce soutěže, a to dle dosaženého váhového úbytku a fyzického vzhledu. Posouzení stanovených kritérií u jednotlivých účastníků soutěže bude zcela v kompetenci poroty.

Hlavní cenou je zájezd v hodnotě 50 000 Kč.

O výhře bude výherce informován organizátorem nejpozději do 30 dnů po skončení soutěže. Výherce bude uveřejněn v časopisu Dieta č. 7/2018, nebo v č. 8/2018 a na www.ženy.cz
Výhra bude poskytnuta ve formě tištěného poukazu předaného výherci na finále soutěže. O předání a převzetí výhry bude na žádost organizátora sepsáno potvrzení, které je výherce povinen podepsat. Výherce je povinen převzít výhru osobně na finále soutěže.

Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky organizátora vůči výherci stanovené těmito pravidly. V případě, že výherce výhru nepřevezme na finále soutěže, propadá výhra ve prospěch organizátora.

Nárok na výhru soutěžícímu nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže.

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výherci soutěže žádné jiné závazky než ty, které jsou stanovené těmito pravidly, a výherce nemá nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora.

IV. Práva a povinnosti organizátora

V případě porušení stanovených pravidel a podmínek soutěže je organizátor oprávněn účastníka ze soutěže vyloučit.

Organizátor je oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, dobu jejího trvání a výhru kdykoli v průběhu soutěže a je oprávněn soutěž kdykoli v jejím průběhu bez náhrady ukončit.
Výhra ani účast v soutěži není soudně vymahatelná. Na výhru nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhra nemůže být vyměněna za hotovost.

Účastníci soutěže souhlasí s tím, že jejich jména a příjmení nebo obrazové a zvukové záznamy, týkající se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.), mohou být bezplatně použity pro reklamní a marketingové účely organizátora, zejména mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora v souvislosti s prezentací průběhu a výsledků soutěže, a to jak v průběhu soutěže, tak po dobu 2 let od ukončení soutěže.

Účastník soutěže souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem realizace soutěže, a dále s užití svého telefonního čísla a e-mailové adresy pro zasílání obchodních sdělení organizátora. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a bezúplatné a že souhlas s jejich zpracováním může kdykoli písemně odvolat na adrese sídla organizátora soutěže. Souhlas s užíváním výše uvedených kontaktních údajů pro obchodní sdělení je udělen na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávně ho kdykoli odvolat zasláním na e-mailovou adresu katerina.piskulova@cncenter.cz

Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 1. 1. 2018

Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X